Home > Algemeen > Klachten over BSR

Klachten over BSR


Omgaan met klachten over BSR behandeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Door aansluiting bij CAMCoöp, voldoen alle bij de BSRAN aangesloten practitioners aan deze eisen.

Dat houdt in dat we het voor u makkelijker maken om klachten bespreekbaar te maken of in te dienen. We hanteren hierbij een drietal stappen:

1. BSR-practitioner
Het kan voorkomen dat u als cliënt van een BSR-praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met uw BSR-practitioner bespreekt.

2. Klachtenfunctionaris
Bent u niet tevreden over de uitkomst van dat gesprek of mocht u het om welke reden dan ook niet prettig vinden om het rechtstreeks met uw BSR-practitioner te bespreken, dan bieden wij u aan om gratis gebruik te maken van onze klachtenfunctionaris.

Onze klachtenfunctionaris zal u ondersteunen en adviseren in het zoeken naar een oplossing en zal bemiddelen tussen u en de betreffende practitioner. Onze klachtenfunctionaris doet onafhankelijke en onpartijdig onderzoek.

Onze klachtenfunctionaris zal ervoor zorg dragen u binnen een periode van zes weken schriftelijk wordt geïnformeerd over het oordeel van het onderzoek. Deze termijn kan met maximaal vier weken worden verlengd.

Link:
www.camcoop.nl/klachtenregeling

3. Geschilleninstantie
Bent u niet tevreden met de schriftelijke mededeling van onze klachtenfunctionaris, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschilleninstantie GCB van de Cam Coöperatie.

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

U dient de klacht in door gebruik te maken van het digitale klachtenformulier.
U kunt ook een klacht schriftelijk indienen door het vragenformulier te downloaden, volledig in te vullen en naar het secretariaat van de Geschilleninstantie GCB toe te sturen naar onderstaand adres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

De Geschilleninstantie GCB beoordeelt of u ontvankelijk bent in uw klacht (zie het reglement). Als u ontvankelijk wordt geacht, dan wordt de klacht in behandeling genomen. De Geschilleninstantie draagt zorg voor een transparante procedure waarbij het principe van schriftelijke hoor- en wederhoor wordt gehanteerd.

De Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen behandelt klachten van cliënten tegen zorgaanbieders van complementaire behandelvormen. Wilt u de werkwijze van de Geschillencommissie Zorg nog eens bekijken, download dan de brochure (pdf).

Links:
www.camcoop.nl/geschillencommissie