BSRAN staat voor Body Stress Release Associatie Nederland. De officiële Nederlandse beroepsvereniging van alle bij deze associatie aangesloten BSR-professionals, en als zodanig gecertificeerd zijn om de Body Stress Release-techniek in praktijk te brengen. Alle leden van de associatie werken volgens regels die zijn vastgelegd in de notarieel goedgekeurde statuten en het huishoudelijk reglement.

Vergoedingen

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt Body Stress Release (deels) vanuit de aanvullende zorgverzekering, mits de BSR-practitioner beschikt over een diploma medische basiskennis volgens Plato. 
Op de website van de Zorgwijzer vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars die Body Stress Release vergoeden en de voorwaarden die zij daaraan stellen. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het door u gekozen aanvullende pakket. Raadpleeg voor de zekerheid ook altijd even uw eigen polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

uitleg spine

Klachten

spieren en zenuwen poster

Omgaan met klachten over BSR-behandeling

Sinds 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Door aansluiting bij de beroepsorganisatie CAT en daarmee GAT geschillen, voldoen alle bij de BSRAN aangesloten practitioners aan deze eisen.
Dat houdt in dat we het voor u makkelijker maken om klachten bespreekbaar te maken of in te dienen. We hanteren hierbij een drietal stappen:

  1. BSR-practitioner
    Het kan voorkomen dat u als cliënt van een BSR-praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met uw BSR-practitioner bespreekt.
  2. Beroepsvereniging
    Bent u niet tevreden over de uitkomst van dat gesprek of mocht u het om welke reden dan ook niet prettig vinden om het rechtstreeks met uw BSR-practitioner te bespreken, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur van de beroepsvereniging BSRAN door een mail te sturen naar bestuur@bodystressrelease.nl
  3. Klachtenfunctionaris
    Bent u niet tevreden over de uitkomst, dan bieden wij u aan om gratis gebruik te maken van onze klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris zal u ondersteunen en adviseren in het zoeken naar een oplossing en zal bemiddelen tussen u en de betreffende practitioner. Onze klachtenfunctionaris doet onafhankelijk en onpartijdig onderzoek.

De klachtenfunctionaris zal ervoor zorgdragen dat u binnen een periode van zes weken schriftelijk wordt geïnformeerd over het oordeel van het onderzoek. Deze termijn kan met maximaal vier weken worden verlengd.

Beroepsvereniging BSRAN

De Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN) is de officiële beroepsvereniging van alle in Nederland en in overige landen gevestigde BSR-practitioners die bij de BSRAN zijn aangesloten..

Missie
De BSRAN waarborgt de kwaliteit, professionaliteit en continuïteit van Body Stress Release als techniek, ter bevordering van optimale gezondheid van ieder mens, om te kunnen leven in volle potentie.

Visie
Vastgezette spierspanning leidt tot blokkades en pijnklachten, en kan het leven in volle potentie in de weg staan. Er is geen limiet aan de geneeskracht van het lichaam. De BSR-techniek is puur, met een groot respect voor de wijsheid van het lichaam. BSR is een proces van loslaten en herstellen, gericht op het verbeteren van de communicatie in het lichaam. We zien het lichaam als geheel (holistisch) en de techniek raakt de mens dan ook in al zijn aspecten. BSR motiveert en biedt keuzes. Bij Body Stress Release worden geen diagnoses gesteld en geen ziekten behandeld. BSR-practitioners stimuleren het zelfherstellende vermogen van het lichaam.

De BSRAN stelt zich ten doel om de belangen van haar leden te behartigen en de kwaliteit van BSR als techniek te waarborgen. Daartoe heeft de vereniging statuten en een huishoudelijk reglement waarin onder meer voortgezette educatie en klacht- en tuchtrecht zijn opgenomen.

De BSRAN is notarieel vastgelegd en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 02072079.

Contact
Heeft u een vraag of bericht voor de BSRAN? Stuur dan een e-mail naar mededeling@bodystressrelease.nl.

BSR LOGO 2020 -

Beroepsvereniging CAT

CATVergoedbaarVirtueelschild2021

De meeste leden van de BSRAN zijn aangesloten bij de overkoepelende beroepsorganisatie CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten).

CAT heeft als grootste beroepsorganisatie in het alternatieve veld een verantwoordelijkheid in het borgen van kwaliteit en in het structureren van de alternatieve (complementaire) sector. CAT staat als kwaliteitsbewaker in voor de professionaliteit van de alternatieve (complementaire) beroepsbeoefenaren en draagt er zorg voor dat de beroepsmatige kennis van deze solistische hbo-zorgprofessionals up-to-date blijft.

Voor artsen & professionals

Samenwerken en doorverwijzen
Body Stress Release is een complementaire gezondheidstechniek. De BSR-practitioner stelt geen diagnoses en behandelt geen ziekten. Body Stress Release beperkt zich tot het lokaliseren en vrijmaken van body stress. BSR houdt zich niet bezig met medicatie of manipulatie en begeeft zich nooit op medisch terrein. We vragen cliënten altijd naar gestelde diagnoses en ondergane behandelingen van artsen in de reguliere geneeskunde. Als we als BSR-practitioners merken dat iets het herstelproces in de weg zit of tegenwerkt, verwijzen we altijd terug of door naar reguliere artsen voor nader medisch onderzoek. Cliënten die medicijnen gebruiken, krijgen het advies nauw contact daarover te onderhouden met de voorschrijvende arts.

Vaak hebben cliënten al medische onderzoeken en/of behandelingen ondergaan voordat ze voor BSR komen. In veel gevallen zijn er geen afwijkingen of ziekten aan het licht gekomen maar ervaart de cliënt toch (chronische) pijn of beperkingen. BSR zorgt doorgaans voor pijnverlichting, vaak verdwijnen klachten en pijn zelfs volledig. Daarom beveelt een groot aantal artsen BSR aan bij hun patiënten. Niet alleen huisartsen en bedrijfs-/arboartsen, maar ook specialisten waaronder orthopedisch chirurgen, cardiologen, neurologen, reumatologen en gynaecologen. Die wederzijdse doorverwijzing van en naar beoefenaars van andere gezondheidsdisciplines geldt ook voor psychologen en (fysio)therapeuten.

BSR-terminologie
BSR wordt gezien als gezondheidstechniek die complementair is aan de reguliere geneeskunde. Om het onderscheid tussen regulier en complementair duidelijk te houden, wordt in de complementaire gezondheidszorg geen gebruik gemaakt van medische begrippen. Termen als patiënt, therapie, diagnose e.d. worden in de communicatie met (potentiële) cliënten vermeden. In onze communicatie spreken wij daarom over cliënten in plaats van patiënten, over een gezondheidstechniek in plaats van therapie, over het zelfherstellende vermogen in plaats van genezing en over practitioners of behandelaars in plaats van therapeuten.

uitleg werking zenuwen